श्री सूर्य मंत्र

श्री सूर्य मंत्र

आ कृष्णेन् रजसा वर्तमानो निवेशयत्र अमतं मर्त्य च
हिरणययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
आरती संग्रह
चालीसा संग्रह
मंत्र
Search