श्री महामृत्युंजय मंत्र

श्री महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम |
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ||

 

संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र

2 thoughts on “श्री महामृत्युंजय मंत्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
आरती संग्रह
चालीसा संग्रह
मंत्र
Search