स्वास्थ्य प्राप्ति मन्त्र


अच्युतानन्द गोविन्द
नामोच्चारण भेषजात ।

नश्यन्ति सकला रोगाः
सत्यंसत्यं वदाम्यहम् ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
आरती संग्रह
चालीसा संग्रह
मंत्र
Search