ग्रह पीड़ा-नक्षत्र दोष दूर करने का मन्त्र

ग्रह पीड़ा-नक्षत्र दोष दूर करने का मन्त्र
नारायणं सर्वकालं क्षुत प्रस्खलनादिषु ।
ग्रह नक्षत्र पीडाषु देव बाधाषु सर्वतः ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
आरती संग्रह
चालीसा संग्रह
मंत्र
Search